تعریف شرکت سهامی خاص در کرج

شما وارد قسمت ثبت شرکت سهامی خاص در کرج شده اید

شرکت سهامی خاص در کرج  شرکت تجاری یا بازرگانی می باشد

ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

همه سر مایه این شرکت توسط اعضا آن تامین می گردد این سرمایه به شکل سهام درآمده و تعهدات هر شخص در مقابل شرکت محدود به مبلغ اسمی سرمایه هر یک از موسسین شرکت می باشد.

صاحبان سهام باید حد اقل سه نفر بوده  و عبارت «‌شرکت سهامی خاص در کرج»‌ می بایست پیش یا پس از نام شرکت , بدون فاصله به شکل خوانا و واضح ذکر گردد.

1. اظهارنامه‌ی شرکت سهامی خاص با  امضا  کلیه سهام داران در دو برگ

2. اساسنامه‌ی شرکت در دو جلد به همراه  امضا همه صاحبان سهام در  ذیل تمام صفحات آن

3.صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین شرکت در دو نسخه که به امضای  کلیه اعضای شرکت اعم از صاحبان سهام و بازرسان رسیده باشد.

4. صورت جلسه‌ی هیأت مدیره  شرکت در دو نسخه با امضای مدیران برگزیده مجمع

5. کپی برابر اصل مدارک شناسایی  سهامداران و بازرسین (  لازم  است کپی برابر اصل در دادگستری انجام گیرد)

6. برگه بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه‌ی شرکت به حسابی که به نام شرکت در حالِ تأسیس در آن بانک افتتاح گردیده است.

نکته: اگر بخشی از سرمایه شرکت درصورتی  اموال منقول و غیرمنقول باشد تقویم آورده غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری، باید تنظیم گردد  و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ی شرکت سهامی خاص محسوب گردد.؛ ارائه‌ی اصل سند مالکیت، الزامی می باشد.

7. اخذ جواز مربوطه برای فعالیت شرکت در صورت صلاحدید کاشناس ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

مراحل انحلال ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

ثبت شرکت سهامی خاص در کرج