ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در اصفهان

اصولا بعد از انجام ثبت شرکت ممکن است بر اثر وقایع گوناگون موسسین و اعضای هیئت مدیره شرکتها تصمیم به ثبت صورتجلسه تغییرات در شرکت خود بگیرند که از رایج ترین این تغییرات: تغییر دفتر مرکزی ،ورود و خروج اعضاء و.... می باشد.

بعد از ثبت شرکت، ممکن است نیاز به ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در اصفهان اتفاق بیوفتد .تغییرات شرکت ها باید از لحاظ قانونی حتما ثبت شود. در حقیقت برای تغییرات و اجرای تصمیم هایی که در شرکت ها اتفاق می افتد، ابتدا باید ثبت آن از لحاظ قانونی انجام شود. ثبت این تغییرات نی��زمند قوانین ویژه ای می باشد که آگاهی از آن و رعایت آن، ثبت تغییرات شرکت را سهل و آسان می نماید. تغییرات شرکت ها در مجمع عمومی فوق العاده، مجمع عادی بطور فوق العاده و یا هیئت مدیره صورت میگیرد:

صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده :

مواردی که در این دسته قرار دارند شامل
انحلال شرکت
افزایش و کاهش سرمایه
ورود وخروج شریک یا شرکا
تغییرنام شرکت
تغییروالحاق به موضوع شرکت
تغییرآدرس شرکت
تغییر دارندگان حق امضا(تبدیل حق امضای منفردا به مشترکا یا بالعکس)
تبدیل سهام شرکت ها(بانام به بی نام و بالعکس)
نقل و انتقال سهام (درسهامی خاص) می باشد 
و به طور کلی تغییر کلیه مواردی که دراساسنامه وجود دارد درصلاحیت مجمع فوق العاده می باشد

صلاحیت مجمع عمومی عادی:

انتخاب روزنامه 
تصویب ترازسود و زیان
تعیین و تصویب بیلان مالی 
انتخاب یا تمدید بازرسین 
انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره و تعیین سمت آنها
تغییرحق امضا
در صورتی که اساسنامه شرکت اجازه دهد بعضی از تغییرات مانند : تغییرآدرس شرکت یا تغییرحق امضاء در هیات مدیره هم می تواند انجام شود

در صورت نیاز به مشاوره و تدوین صورتجلسه های مورد نیاز در اصفهان با گروه آراکس در ارتباط باشید.

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در اصفهان

اکثر تغییرات شرکتها در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری میشود بعد از تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء تمامی اعضاء هیئت مدیره میرسد و به همراه مدارک به اداره ثبت شرکتهای اصفهان  ارسال میگردد.

هزینه و زمان جهت ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در اصفهان

زمانی که جهت صدور آگهی صورتجلسه تغییرات شرکت ها لازم است تقریبا 20 الی 25 روز کاری می باشد.

  • در صورت نیاز به مشاورهای تخصصی در زمینه تغییرات در اصفهان با ثبت شرکت آراکس تماس حاصل نمایید.