در ابتدا به تعربف کلی موسسه می پردازیم:

مؤسسه نهادی است که با هدف مشخص در بخش عمومی و یا خصوصی یا ترکیبی از این دو بخش قرار دارد. موسسه را واحد اقتصادی هم می نامند. موسسه ها به صورت انتفاعی یا غیر انتفاعی فعالیت می کنند. به مؤسسه واحد اقتصادی نیز میگویند. در کرج همچون شهرهای خیر دیگر تعداد بیشماری موسسه خیریه و موسسه بهزیستی با اهداف  والا در حال فعالیت می باشند.تعداد ثبت موسسه در کرج هر روزبیشتر می شود. گروه ثبتی آراکس با بهره گیری از کارشناسان زبده در زمینه ثبت موسسه آماده خدمت رسانی به متقاضیان محترم می باشد.

طبقه بندی موسسه ها:

ـ طبقه بندی بر اساس نوع مالکیت

موسسه ها بر اساس نوع مالکیت به سه بخش عمومی،خصوصی،تعاونی تقسیم می شوند.

ـ طبقه بندی بر اساس هدف موسسه

موسسه ها بر اساس اهداف خود به دو بخش انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می شوند.

ـ طبقه بندی بر اساس نوع فعالیت

موسسه ها بر اساس نوع فعالیت به سه بخش خدماتی،بازرگانی و تولیدی تقسیم می شوند.

تفاوت شرکت با موسسه:

ثبت شرکت بیشتر جنبه تجاری دارد و هدف اشخاص از ثبت شرکت داد و ستد و سود آوری بیشتر است. در حالی که ثبت موسسه جنبه غیر تجاری دارد و اشخاص در کنار آن به سود ناچیزی هم دست می یابند. تفاوت دیگر این دو تعداد شرکاء است. در ثبت شرکت حضور حداقل دو شریک لازم است ولی در ثبت موسسه یک نفر هم کفایت میکند

مدارک لازم جهت ثبت موسسه:

1-کپی شناسنامه و کارت ملی شرکاء

2-ارائه مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

3-قید سرمایه اولیه ضروری نمی باشد

مراحل ثبت موسسه:

1-تکمیل تقاضانامه و امضاء آن توسط شرکاء

2-تکمیل صورتجلسه موسسین

3-تنظیم اساسنامه

4-انتخاب نام

5-تکمیل مدارک هویتی