ثبت اختراع در خرم آباد

ثبت اختراع در حقیقت ثبت یک اندیشه ی خلاق تلقی می گردد ، اولین و مهم ترین گام به منظور ثبت اختراع بهره مندی از مشاوره ای صحیح و کار آمد می باشد شما می توانید با دپارتمان های تخصصی گروه ثبتی آراکس تماس گرفته و از مشاوره رایگان بهره مند شوید .اما پیش از آن بهتر است نقشه و توصیفات لازم از اختراع خود را به صورت مکتوب تهیه فرمایید.

از نگاه کلی اختراع دربر دارنده حقوقی ست کاملا منحصر به فرد که به مبدع آن به جهت آفرینش و ایجاد محصول با پروسه ی صنعتی که دارای صفت تازگی ،مبتکرانه بودن و کارایی صنعتی می باشد ازجان دولت و قوه حاکمه تقدیم می گردد. به بیانی دیگر اختراع به مفهوم راهی نو و خلاقانه جهت حل یک نقص فنی می باشد . این راه پیشنهادی امکان دارد به خلق ابزار،دستگاه ،فرآورده های دارویی یا پروسه ی صنعتی کاملا تازه ربط پیدا کند ،یا اینکه تنها ارتقا سطح جزئی محصول یا فرآیند شناس ومشهوری باشد.

مزایای ثبت اختراع در خرم آباد :

ثبت اختراع در خرم آباد ، ماحصل و پیامد تلاش فکری و خلاقیت ذهنی مخترع است که در کالبد یک فرآورده صنعتی نمود بیرونی می یابد.

اما ثبت اختراع در ضوابط وقوانین متفاوت کشورها هنگامی تحت حمایت و پشتیبانی قرامی گیرد که این اختراعات برمبنای مناسبات روز آن کشور در زمان معین ثبت شده باشد و استفاده از آن مشروط بر هزینه ثبت آن نزد متصدی صلاحیت دار اداره ثبت اختراعات می باشد .

وقتی قانون حق ثبت اختراع را به دارنده ی آن اعطا کرد، به دو صورت از ثبت اختراع پشتیبانی صورت می گیرد:

حمایت ایجابی ،به این معناست که دارنده، این حق را می یابد که از نوآوری و تلاش ذهنی خود بهره جوید.

حمایت سلبی ،برای دیگران این تکلیف ایجاد می شود که به حق وحقوق بدست آمده ازآفرینشهای فکری احترام قائل شده وباهرنوع حقوقی بی اجازه ی مالک ممانعت به عمل بیاید.

بنابراین مخترع ثبت اختراع حقوق انحصاری نسبت به ساخت ،صادرات، واردات ،عرضه برابر فروش ، استعمال از محصول و فرآورده هایی که مستقیما از طریق فرایند بدست می آیند را دارد.

مضاف برموارد فوق الذکردر عالم رقابت و کسب و کار ثبت اختراعات دارای مزایای ذیل است:

جایگاه نیرومند در بازار و امتیازات رقابتی

سود بالاتر یا برگشت بیشتر سرمایه از راه دیسیپلین منحصربفرد

درآمد اضافه از منبع واگذاری مجوز بهره مندی و منتقل ساختن اختراع

دستیابی به فناوری از طریق لیسانس دو طرفه

دستیابی به بازار های تازه

خطر کمتر نقص حق

قابلیت بیشتر جهت اخذ وام و یا جمع آوری منابع مالی با نرخ عقلانی سود

وسیله ای نیرومند جهت اقدام قانونی علیه مقلدان و سوء استفاده کنندگان

اعتبار مثبت شرکت یا بنگاه دارنده اختراع

استعمال از مزیت های بنیاد ملی نخبگان

استعمال از تسهیلات شرکتهای فناوری و دانش بنیان

بهره مندی از صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

اهمیت ثبت اختراع در خرم آباد و بهره مندی از حمایت قانونی از اختراعات ثبت شده:

همان گونه که اشاره شد اختراع (INVENTION ) حاصل تراوشات ذهنی شخص مخترع می باشد که طبعا در پی استفاده انحصاری از مزایای مادی و معنوی این اختراع که ممکن است در قالب یک محصول صنعتی یا فرآیندی صنعتی متبلور شده باشد می باشد و این امر تنها با حمایت قانونی دولت امکان پذیر می باشد و طبعا تا زمانی که این اختراعات طبق تشریفات رایج در هر کشور به ثبت نرسیده باشد محقق نمی شود، پس شرط اصلی استفاده از این حق برای مخترع ثبت اختراع در اداره ثبت اختراعات می باشد که در این زمینه ذی صلاح محسوب می شود.

روش بررسی تقاضای ثبت اختراع در خرم آباد :

هر كدام از ٣ مورد مدارك خواسته شده (اظهارنامه یك برگ شرح و توصیف اختراع و برگ های آن شماره شده باشد یك سری نقشه اختراع در هر چند صفحه كه باشد یك سری ) را جداگانه منگنه نموده و به اداره مالكیت صنعتی ارائه شود مسئول مربوط نسبت به بررسی اولیه مدارك اقدام و سپس دستور پرداخت حق الثبت اظهارنامه ثبت اختراع را صادر خواهد نمود وجه مذكور در شعبه بانك ملی مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تودیع و رسید پرداخت بضمیمه مدارك تسلیم اداره مالكیت صنعتی شود اداره مذكور پس از دریافت اظهارنامه اختراع صحت تشریفات مقدماتی آن را مورد رسیدگی قرار می دهد و پس از وارد نمودن مشخصات مخترع و اختراع در دفتر اظهارنامه نسخه ثانی آن را كه دارای همان مشخصات نسخه اصلی است پس از امضا ممهور به مهر ساعتی كه دارای ساعت و تاریخ روز ماه سال وصول است نموده و یك نسخه را تسلیم متقاضی می كنند نسخه دیگر در سوابق اظهارنامه ها ضبط و نسخه سوم جهت بررسی به كارشناس ارجاع می گردد كارشناس مربوطه نسبت به بررسی اختراع از جهت سابقه ثبت اقدام و در صورت ملاحظه عدم سابقه ثبت دستور پرداخت حق الثبت اختراع را صادر و مخترع متقاضی یا وكیل او مبلغ معینه در بانك ملی مستقر در سازمان ثبت را تودیع و رسید مربوط را بهمراه یك برگ گواهی نامه ثبت اختراع كه از واحد فروش اوراق بهادار مستقر در اداره كل ثبت شركتها خریداری نموده به همراه یك برگ فتوكپی از آن به اداره مالكیت صنعتی تحویل بدهد مراتب ثبت اختراع بصورت آگهی تهیه شده و جهت درج در روزنامه رسمی تحویل متقاضی یا وكیل او می گردد پس از درج در روزنامه رسمی یك نسخه از روزنامه به اداره ارائه و گواهی نامه ثبت اختراع توسط اداره مزبور كامل شده و یك نسخه از توصیف و نقشه اختراع ضمیمه و قیطان كشی شده و پس از امضای مدیر اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی ممهور به مهر اداره تسلیم متقاضی یا وكیل قانونی او می گردد.

در صورتی كه اختراع مورد تایید اداره مالكیت صنعتی قرار نگیرد اداره مزبور نسبت به رد اظهارنامه اختراع اقدام و رد اظهارنامه كتبا به متقاضی یا وكیل قانونی او ابلاغ می شود متقاضی یا وكیل قانونی او می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رد اظهارنامه نسبت به تقدیم دادخواست و شكایت از تصمیم اداره مالیكت صنعتی به مراجع ذیصلاح قضایی مستقر در تهران اقدام نماید چنانچه در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اداره مالكیت صنعتی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام ننماید دیگر ادعایش در مراجع ذیصلاح قضایی مسموع نخواهد بود.

مدارک لازم براي ثبت اختراع در خرم آباد :

براي ثبت اختراع بايد مدارك زير تكميل و به ادارة كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي تحويل گردد:

اظهارنامه ثبت اختراع در 3 نسخه: اظهارنامـة ثبت اختـراع فـرم مخصوصـي است كه جزء اوراق بهادار مي‌باشد و متقاضي مي‌بايستي از واحد گردش اوراق بهادار مستقر در اداره كـل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي آن را تهيه �� نسبت به تكميل و امضاي آن اقدام نمايد .

توصيف مشروح اختراع در 3 نسخه:

اختراع مورد ادعاي مختـرع بـايد به طور كـامل شرح داده شود. در شرح اختراع بايد تمام جنبه‌هاي ادعايي اختراع به طور واضح بيان گردد.

در تهيه شرح اختراع از كاغذهاي4 A استفاده شود.

نقشه‌هاي اختراع در 3 نسخه:

نقشه كامل اختراع بايد با مركب و از روي مقيـاس متـري تهيه و ذيل نقشه‌ها را متقاضي يا وكيل او امضاء نمايند.

نقشه‌هاي اختراع بايد روي كاغذ 34 سانتي‌متـر طـول و 22 سانتي‌متـر عـرض رسـم گردند و فقط از يك روي كاغذ استفاده شود.

ادعا در 3 نسخه:

اينكه اختراع با ارائه راه‌حل عملي چه مشكلي را حـل مـي‌كنـد و چه مزايايـي دارد و اطلاعاتـي كـه ميزان حمايت ناشي از حق ثبت را مشخص نمايد.

فتوكپي شناسنامه مخترع يا مخترعان

قبض رسيد بانكي حق‌الثبت اظهارنامه تقاضاي ثبت اختراع.

در صورت قبول يا رد اختراع چه اقداماتي انجام مي‌گيرد؟

در صورت قبول اختراع مراتب ثبت اختراع به صورت آگهي تهيه شده و جهت درج در روزنامه رسمي كشور تحويل متقاضي يا وكيل او مي‌گردد. پس از درج در روزنامة رسمي يك نسخه از روزنامه به ادارة مالكيت صنعتي ارائه و گواهينامة ثبت اختراع به وسيله ادارة مزبور كامل شده و يك نسخه از توصيف، ادعا و نقشه اختراع ضميمه و قيطان‌‌كشي شده با امضاء مدير كل و ممهور به مهر ادارة كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي تسليم متقاضي يا وكيل قانوني او مي‌شود.

در صورت رد اختراع، كتباً (برگ اخطار اداري) به متقاضي يا وكيل قانوني او ابلاغ مي‌گردد. در اين صورت متقاضي يا وكيل قانوني او مي‌تواند ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ رد اظهارنامه نسبت به تقديم دادخواست و شكايت از تصميم ادارة كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي به مراجع ذي‌صلاح قضايي مستقر در تهران اقدام نمايد. چنانچه در مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ تصميم اداره مالكيت صنعتي نسبت به تقديم دادخواست اقدام نشود، ديگر ادعا در مراجع ذي‌صلاح قضايي مسموع نخواهد بود.

مواردی که به عنوان اختراع قابل ثبت است:

موضوعی به عنوان اختراع قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکـار جدیـد عبـارت

است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور ، معلوم و آشکار نباشد

و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب میشود که در رشتهای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.

مواردی که به عنوان اختراع قابل ثبت نمی باشد:

1 -طرحها، قواعد و روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی

2 -کشفیات و نظریههای علمی و روشهای ریاضی و آثار هنری

3 -روشهای تشخیص و معالجه بدن انسان یا حیوان. (این بند شامل فرآوردههای منطبق با تعریـف اختـراع و

مورد استفاده در روشهای مزبور نمیشود).

4 -منابع ژنتیک و اجزاء در ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها.

5 -آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیشبینی شده باشد.

فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطهای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق اسـتفاده

عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد.

6 -اختراعاتی که بهرهبرداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ثبت اختراع در استان لرستان با موسسه حقوقی و ثبتی آراکس تماس حاصل نمایید .

سرعت و دقت بالا

سرمشق کسب و کار

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی آراکس در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • پوریا احمدی

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • امیر بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی آراکس می باشد.