ثبت اختراع در رشت

ثبت اختراع در رشت

ثبت اختراع در رشت

اگر می خواهید اختراع در رشت ثبت کنید به مقاله مناسبی مراجعه کردید. ثبت اختراع در رشت براساس قوانین اداره مالکیت معنوی انچام خواهد شد. در ادامه به نکات بسیار مفید و مهمی در این راستا می پردازیم تا راهنمای شما عزیزان باشد.

ثبت اختراع در رشت

اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده‌ای خاص را ارائه مي‌كند و مشكلی را دريك حرفه‌، فن‌، فناوری، صنعت و مانند آنها حل مي‌نمايد.

اختراعی قابل ثبت است كه حاوي ابتكار جديد و داراي كاربرد صنعتی باشد. ابتكار جديد عبارت است از آنچه كه در فن يا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذكور معلوم و آشكار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی كاربردی محسوب می شود كه در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت يا استفاده باشد.

مراد از صنعت‌، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظير صنايع‌دستی، كشاورزی، ماهيگيری و خدمات نيز مي‌شود.

 

چگونگي ذكر نام مخترع در گواهينامه اختراع رشت

الفـ حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد.

بـ اگر افرادي به صورت مشترك اختراعي كرده باشند، حقوق ناشي از اختراع مشتركاً به آنان تعلق مي‌گيرد.

جـ هرگاه دو يا چند نفر، مستقل از ديگري اختراع واحدي كرده باشند شخصي كه اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسليم كرده و يا درصورت ادعای حق تقدم هركدام بتوانند اثبات كنند كه در تاريخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسليم كرده‌اند، مشروط بر اين‌كه اظهارنامه مذكور مسترد يا رد نگرديده يا مسكوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت‌.

دـ حقوق ناشي از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل مي‌شود.

هــ درصورتي كه اختراع ناشی از استخدام يا قرارداد باشد، حقوق مادي آن متعلق به كارفرما خواهد بود، مگر آن كه خلاف آن درقرارداد شرط شده باشد.

وـ نام مخترع در گواهينامه اختراع قيد می شود مگر اين كه كتباً از اداره مالكيت صنعتی درخواست كند كه نامش ذكر نشود. هرگونه اظهار يا تعهد مخترع مبنی بر اين كه نام شخص ديگری به عنوان مخترع قيد گردد، فاقد اثر قانونی است‌.

چنانچه در اظهارنامه به نقشه‌هايی اشاره شود كه در آن درج يا ضميمه نشده است‌، اداره مالكيت صنعتی از متقاضی دعوت می كند تا نقشه‌ها را ارائه دهد.

اگر متقاضی دعوت را اجابت كرده و نقشه‌های مورد اشاره را ارائه نمايد، اداره مذكور تاريخ دريافت نقشه را تاريخ تقاضا تلقی خواهد نمود. در غير اين صورت‌، تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه قيد نموده و اشاره به نقشه‌ها را كأن لم يكن تلقی خواهد كرد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت اختراع در رشت

1) تکمیل اظهارنامه (فرم هاي مربوط به ثبت اختراع): این فرم ها که در وب سایت www.sabt.gov.ir سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل دسترس هستند ، در سه نسخه تنظیم گردیده اند و می بایست توسط متقاضی ثبت اختراع تکمیل و امضا شود توجه داشته باشید که این فرمها می بایست تایپ شده و به زبان فارسی تکمیل گردند و در صورتی محل کافی برای درج کلیه موارد وجود نداشت مراتب به صورت ضمیمه به اظهارنامه الصاق گردد.

در صورتی که امکان تکمیل آن به زبان فارسی وجود نداشت می توان فرم ها را به زبان انگلیسی و یا فرانسه تکمیل گردد و تسخه فارسی نیز ضمیمه شود.

2) شرح فنی اختراع (توصيف اختراع): متقاضی ثبت اختراع در ايران بايد مورد اختراع خود را در برگه هاي A4 بطور كامل و با ذكر تمامی جوانب شرح دهد و سپس آن را در سه نسخه تهيه و ضميمه اظهارنامه نمايد.

ثبت اختراع در رشت

ثبت اختراع در رشت

شرایط ثبت اختراع در رشت

مطابق ماده 11 ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده در چهارچوب مشخصه فنی تعیین کند . هر اختراع می تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد. ادعا یا ادعا ها باید صریح و منجز بوده و دارای شرایط ذیل باشد :

الف) معقول بودن تعداد آنها با توجه به ماهیت اختراع و شماره گذاری ترتیبی آن ها در صورت تعدد

ب ) از اطلاعات افشاء شده در توصیف اختراع فراتر نرود و به طور کامل در توصیف اثبات و مدلل شده باشد.

ج ) ویژگی های فنی قابل حمایت را با استفاده از جملات مثبت ، بیان نماید .

د) جز در موارد غیر قابل اجتناب ، از ارجاع به نقشه ها یا توصیف امتناع گردد و تا حد ممکن از به کار بردن عباراتی مانند ” همان طور که در توصیف آمد ” یا ” همان طور که در نقشه ها نشان داده شده ” خودداری شود.

ه- در صورتی که برای فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد ، پس از بیان ادعا ، شماره صفحه نقشه و علامت مشخص کننده آن در داخل پرانتز ذکر گردد.

ی- مشتمل بر شیوه اجرا و مزایای اختراع نباشد.

اداعا یا ادعاها ممکن است ناظر بر فرآورده ، فرآیند ، فرآیند دستیابی به یک فرآورده و یا ترکیبی از فرآیند و فرآورده باشد ، مشروط بر اینکه راجع به یک مفهوم اختراعی باشد.

موارد عدم حمايت از اختراع در رشت

الفـ كشفيات‌، نظريه‌هاي علمی، روش های رياضي و آثار هنری.

بـ طرحها و قواعد يا روش های انجام كار تجاری و ساير فعاليتهای ذهنی و اجتماعی.

جـ روشهای تشخيص و معالجه بيماري هاي انسان يا حيوان‌.

اين بند شامل فرآورده‌های منطبق با تعريف اختراع و مورد استفاده در روشهاي مزبور نمي‌شود.

دـمنابع ژنتيك و اجزاء ژنتيك تشكيل‌دهنده آنها و همچنين فرآيندهاي بيولوژيك توليد آنها.

هــ آنچه قبلاً در فنون و صنايع پيش‌بينی شده باشد.

فن يا صنعت قبلي عبارت است از هر چيزي كه در نقطه‌ای از جهان ازطريق انتشار كتبی يا شفاهی يا ازطريق استفاده عملی و يا هرطريق ديگر، قبل از تقاضا و يا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع‌، افشاء شده باشد.

درصورتي كه افشای اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاريخ تقاضا يا در موارد مقتضی قبل از تاريخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.

وـ اختراعاتي كه بهره‌برداری از آنها خلاف موازين شرعی يا نظم عمومی و اخلاق‌حسنه باشد.

نقشه اختراع در رشت

ماده 15 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 درخصوص نحوه تنظیم نقشه اختراع مقرر می دارد:

نکات مهم در ترسيم نقشه  اختراع

 1. در يك روي صفحه كاغذ در قطع A4، با خطوط پر رنگ و يكدست مشكي و غير رنگي كشيده شـده و ترجيحاً در رسم آنها از ابزارهاي فني نقشه كشي يا نرم افزار مناسب استفاده شود و حداكثر حاشيه اوراق به ترتيب از بالا 2/5، از چپ 1/5، از راست 2/5 و از پايين 1 سانتيمتر باشد؛
 2.  وضوح و شفافيت نقشهها به نحوي باشد كه امكان تصوير يا تصوير برداري آن ميسر شود؛
 3.  تمام عناصر نقشه يا نمودار داراي مقياس يكسان باشد، مگر آنكه براي فهـم اختـراع برجسـته نمـودن بخش خاصي از نقشه يا نمودار ضروري باشد؛
 4.  تا حد امكان به صورت عمودي در صفحه قرار گيرد؛
 5.  اعداد، حروف و نشانه ها به طور روشن ذكر شده و خوانا باشند؛
 6.  هيچ توضيحي نبايد روي نقشه ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها؛ چنانچه كار شما يك فرآيند ميباشد بلوك دياگرام كار خود را ترسيم نماييد. توجه داشته باشید فایل نهایی را به صورت Image و یا pdf ارسال نمایید.

Comments (2)

 • من یک اختراعی در زمینه کشاورزی دارم برای ثبت آن باید به کجا مراجعه کنم؟ نیازی به رفتن به اداره جهاد کشاورزی هم هست؟ لطفا راهنمایی کنید.

  حسینی
  پاسخ
  • جهت جلوگیری از سواستفاده های احتمالی بهترین راه ثبت اختراع شما در زمان خلق ایده ای نو است که بتوانید حق بهره برداری را از آن خود کنید. اگر اختراع کشاورزی دارید باید در ان صنعت یاری رسان جامعه باشد تا بتوان اختراع را ثبت کرد . از این رو ما در موسسه حقوقی آراکس راهنمای صفرتا صد شما عزیزان خواهیم بود.

   yavari
   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :

شروع به جستجو درون سایت

Shopping Cart