ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

هر کشوری با هدف دستیابی به توسعه و آبادانی پروژه های بزرگی را به مرحله اجرا در می آوردو به منظورانجام این پروژه های عمرانی ، صنعتی و كشاورزی وجود شرکتهای بزرگ سهامی عام لازم می باشد. دراین شركتها بخشی از سرمایه از طریق فروش سهام به عموم مردم تامین می گردد. سپس با تجمیع سرمایه های اندک مردم و استفاده از آنها در مسیر صحیح اقتصادی توسط صاحبان و مدیران شرکت ، نه تنها سود حاصل از سرمایه به عموم مردم به عنوان سرمایه گذاران شرکت باز می گردد ، بلکه گام های بلندی در جهت ارتقاء و رشد کشور با اجرا پروژه های مهم و گستره برداشته می شود.
به منظور مشارکت مردم در تامین سرمایه شرکتهای سهامی عام پس از اعلام پذیره نویسی توسط شرکت سهامی عام ، مردم می توانند با مراجعه به شعب بانک اعلام شده در آگهی پذیره نویسی، و پرداخت مبالغ مربوط به خرید سهام ، برگه سهام را امضا نموده و از آن پس جز سرمایه گذاران شرکت سهامی عام محسوب خواهند شد.
در اینجا به طور مختصر به شرح شرایط و ویژگی های شرکت های سهامی عام می پردازیم :
شركت هایی كه در بدو تاسیس قسمتی از سرمایه اولیه آنها از طریق پذیره نویسی و فروش سهام به مردم فراهم می گردد را شركت سهامی عام می نامند. لازم است عبارت « سهامی عام» بلافاصله قبل یا بعد از نام شركت در كلیه اوراق و اطلاعیه ها و اگهی های شركت بطورشفاف و خوانا منعکس گردد. میزان کمینه سرمایه برای تاسیس شركتهای سهامی عام پنج میلیون ریال می باشد. چنانچه سرمایه شرکت سهامی عام از این مقدار کمتر گردد بنابر قوانین موجود باید از طریق افزایش سرمایه ، سرمایه شركت به حد مقرر برسد و در صورت عدم موفقیت در افزایش سرمایه شرکت باید به انواع شركت های دیگرتصریح شده در قانون تجارت بدل گردد در غیر این صورت هریک از سهامداران این حق را دارند که با رجوع به محاکم قضایی درخواست انحلال دهند.

شرایط تاسیس شرکت سهامی عام

جهت تاسیس وراه اندازی شركت سهامی عام موسسین شرکت در وهله اول می بایست حداقل ٢٠%از سرمایه را تقبل و تعهد نموده و دست کم ٣٥% از مبلغ تعهدی را به حسابی بنام شركت در شرف تاسیس در یکی از بانکها واریز نمایند . پس از آن اظهارنامه ثبت شرکت به همراه طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام كه مشعر به امضای كلیه موسسین می باشد به اداره ثبت شركتها تحویل داده شده ورسید آن را دریافت نمایند ، چنانچه قسمتی از سرمایه مورد تعهد موسسین به شکل غیر نقدی باشد باید عین آن یا مدارك مالكیت آن را به همان بانكی كه حساب شرکتی در آنجا جهت واریز 35% سرمایه افتتاح شده است ارائه کرده و گواهی بانك در این خصوص را به انضمام را اظهارنامه و مدارك فوق الذكر به اداره ثبت شركتها تسلیم نمایند. پس از بررسی و مطالعه اظهارنامه و ضمایم مربوطه وتطابق مفاد آن با ضوابط قانونی توسط کارشناس اداره ثبت شرکتها اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر خواهد شد و اعلامیه پذیره نویسی سهام توسط موسسین در رسانه ها آگهی و در بانكی كه تعهد سهام نزد آن بعمل آمده درمعرض دید علاقه مندان به سرمایه گذاری قرار می گیرد . این افراد جهت خرید سهام در ظرف مهلت تعیین شده به بانك مربوطه مراجعه و با امضا ورقه تعهد سهام را امضا وپرداخت وجه مربوطه رسید دریافت خواهند داشت. ورقه تعهد سهم دارای دو نسخه است که با ذکر تاریخ به امضای پذیره نویس یا نماینده قانونی او خواهد رسید. نسخه اول برگه سهام در بانك نگه داشته می شود و نسخه دوم با اعلام رسید مبلغ سهم و مهر و امضای بانك به پذیره نویس تسلیم می شود . در صورتی كه شخصی به نمایندگی از سرمایه گذار یا پذیره نویس ( خریدارسهام) ورقه تعهد سهم را امضا نماید باید سمت ، آدرس و هویت كامل خود را در ورقه قید نماید و مدارك مزبوربه ورقه تعهد سهم پیوست خواهد شد. سرمایه گذار در حقیقت با امضای ورقه سهم اعلام می کند که اساسنامه شركت و تصمیمات اتخاذ شده توسط مجمع عمومی را قبول می نماید. پس از پایان مهلت پذیره نویسی سهام یا تمدید آن موسسین و مدیران شرکت حداكثر ظرف مدت یك ماه به بررسی تعهدات پذیره نویسان می پردازند و پس از محرز شدن تعهدات صحیح سرمایه شركت كه حداقل ٣٥% آن پرداخت شده باشد از مجمع عمومی موسس دعوت به عمل خواهند آورد.
پس از رسیدگی به پذیره نویسی كلیه سهام شركت و پرداخت مبالغ مربوطه توسط خریداران سهام با تشکیل مجمع عمومی موسسین اساسنامه شركت به تصویب رسیده و طی آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت معین می گردند. ( مدیران شرکت سهامی عام باید پنج نفر باشند) لازم است مدیران و بازرسان كتبا قبول سمت نمایند . در این مرحله شركت تشكیل شده محسوب می گردد. در مرحله بعد اساسنامه به تصویب رسیده در مجمع به همراه صورتجلسه و اعلامیه قبولی سمت مدیران و بازرسان و نیز صورتجلسه هیات مدیره و سایر مدارك لازم جهت ثبت به اداره ثبت شركتها تحویل می گردد . در صورتی که شركت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت نرسد به درخواست هر یك از موسسین با پذیره نویسان می توانند با مراجعه به اداره ثبت شركتها و اعلام موضوع به اداره ثبت درخواست دهند که گواهی نامه ای حاكی از عدم ثبت شركت از اداره ثبت نموده و به بانكی كه تعهد سهام و تادیه وجوه سهام در آن بعمل آمده ارسال گردد و پس از آن موسسسین و پذیره نویسان به بانک مذکور مراجعه کرده و تعهدنامه و وجوه پرداختی را استرداد می نمایند ، در این شرایط هر گونه هزینه ای كه برای تاسیس شركت پرداخت شده به عهده موسسین می باشد.

مدارك لازم برای اخذ اجازه پذیره نویسی شركت سهامی عام در شرف تاسیس از مرجع ثبت شركتها

• طرح اظهارنامه در دو نسخه
• طرح اساسنامه شركت سهامی عام در دو نسخه
• دو نسخه از طرح آگهی پذیره نویسی سهام
• گواهی بانكی حاکی از پرداخت حداقل ٣٥% سرمایه تعهد شده توسط موسسین
• کپی مدارک شناسایی موسسین شرکت سهامی عام

مدارك لازم جهت ثبت شركت سهام عام

• دو نسخه اظهارنامه
• دو نسخه اساسنامه
• دو نسخه ازصورتجلسه مجمع عمومی موسس
• دو نسخه از صورتجلسه هیات مدیره
• درج آگهی دعوت از مجمع موسسین در روزنامه کثیرالانتشار تعیین شده
• كپی مدارک شناسایی مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی ارائه معرفی نامه الزامی است )
• گواهی بانكی مبنی بر واریز حداقل ٣٥% سرمایه شركت در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس
• ارائه مجوز یا موافقت اصولی از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم

نکات مهم :

1. حداقل سرمایه برای این نوع شرکتها مبلغ پنج میلیون ریال باشد.
2. موسسین می بایست حداقل ٢٠% از سرمایه تعیین شده را متعهد شده و ٣٥% از میزان تعهد شده باید پرداخت گردد.
3. لازم است اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی به امضا همه موسسین برسد.
4. اخذ وارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

توضیحاتی در خصوص ثبت شرکتهای سهامی عام در ایران

شرکتهای بزرگ از جهت انجام پروژه های بزرگ عمرانی صنعتی كشاورزی بسیارحائز اهمیت هستند. سرمایه این نوع شرکتها از طریق پذیره نویسی و فروش سهام به عموم مردم تامین شده و موسسین یا مدیران سرمایه حاصله را در جریان گردش صحیح اقتصادی قرار می دهند و در نتیجه این امر علاوه براینکه سود حاصله به دست سهامداران می رسد با اجرای پروژه های بزرگ دولتی گام بلندی در جهت پیشرفت و رونق کشور نیز برداشته می شود.
به منظور پذیره نویسی سهام عموم مردم می توانند پس از اعلام شرکت سهامی عام به شعب بانک مراجعه کرده ورقه تعهد سهام را امضاء نمایند و مبالغ سهام را پرداخت کنند. در ذیل به طور مختصر در خصوص این نوع شركت توضیحاتی بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت ارائه می گردد:
شرکت سهامی عام به شركت هایی اطلاق می شود كه موسسین آنها قسمتی از سرمایه شركت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می كنند. عبارت سهامی عام باید بلافاصله قبل یا پس از نام شركت در كلیه اوراق و اطلاعیه ها و اگهی های شركت بطور شفاف و خوانا درج شود . سرمایه شركتهای سهامی عام حداقل پنج میلیون ریال می باشد .اگر بنا بر دلایلی سرمایه شركت سهامی عام در هر زمان از این مقدار كمتر شود باید ظرف یك سال برای افزایش سرمایه اقدام کنند وسرمایه شركت را مجددا" به حداقل مذکور برسانند و در صورت عدم تحقق این امر هر یک از سهامدار ان می تواند جهت انحلال شركت سهامی عام به محاکم قضایی مراجعه کنند.

There are no comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :

شروع به جستجو درون سایت

Shopping Cart