ثبت موسسه

ثبت موسسه

در مقاله کوتاه سعی گردیده به صورت کاملا مختصر در خصوص مراحل ثبت موسسه توضیحاتی ارائه گردد.در صورت نیاز نیز می توانید اطلاعات تکمیلی را از کارشناسان مجرب گروه حقوقی و ثبت شرکت آراکس جویا گردید.

تعریف و ثبت موسسه

موسسات غیر تجاری به موسساتی گفته می شود كه جهت انجام امور غیر تجاری مثل امور حقوقی, آموزشی , ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیل می شوند و تشكیل دهندگان آنها ممكن است از تاسیس آنها انتفاع داشته و یا نداشته باشند.

تشكل مزبور پس از ثبت شخصیت حقوقی پیدا می كند و می تواند نام انجمن ,بنگاه ,كانون و امثال آن را به خود بگیرد.

موسسات غیر تجاری به دو دسته تقسیم می شوند :

موسساتی كه هدف از تاسیس آنها انتفاع یا کسب منفعت و تقسیم سود حاصله بین اعضا نباشد ( موسسات غیر انتفاعی)

موسساتی كه با هدف کسب در آمد و داشتن منافع مادی و تقسیم آن بین موسسین تشکیل می شوند مثل كانون های فنی و موسسات حقوقی و …

موسسات تجاری دست کم باید با حضور دو نفر شریک تاسیس گردد و مبلغ سرمایه آن به صورت اختیاری می باشد.

حداقل شركا در موسسات فوق نباید كمتر از دو نفر باشد و قید سرمایه به هرمیزان مجاز است . مرجع ثبت موسسات غیر تجاری طبق قوانین مصوب مانند تشکلات تجاری در تهران اداره ثبت شركتها و در شهرستانها دایره ثبت شركتهای اداره ثبت مركز می باشد .

به منظور ثبت موسسه غیر تجاری ارائه اظهارنامه که صورت چاپی تقاضانامه ثبت موسسه غیر تجاری است به همراه مدارک و منضمات لازم در دو نسخه كه دارای تاریخ وامضا بوده ضروری می باشد. ضمائم اظهار نامه آن نسخه اصلی یا رونوشت وكالتنامه است در صورتی که تقاضانامه توسط وکیل تسلیم شود.

اگر موسسه غیر تجاری در کشور خارجی به ثبت رسیده باشد گواهی تایید کشور مزبور به همراه ترجمه رسمی آن مدرک به فارسی و نیز مدارکی که ذکر می گردد الزامی است :دو نسخه از اساسنامه که تمام صفحات آن به امضا شرکا رسیده باشد به همراه صورت جلسه مجمع موسسین مشتمل بر انتخاب اعضای هیات مدیره و معرفی حق امضا داران در دو نسخه و هم چنین واریز مبلغ حق الثبت موسسه و رونوشت از مدارک شناسایی اعضا.

اگر موسسه غیر انتفاعی باشد اخذ جواز کار از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ضروری می باشد و در صورتی که قصد ثبت موسسات انتفاعی را دارید موسسه با مدارك تحصیلی موسسین باید مرتبط با زمینه فعالیت موسسه باشد.

اساس نامه موسسه غیر تجاری مثل اساس نامه شرکت مسئولیت محدودت نظیم می شود و موضوع کار موسسه , نام شرکا و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و تصمیم گیرندگان در مجامع عموی و صاحبان امضا و حوزه اختیارات آنها در آن تصریح می گردد.

موسسات غیرتجاری همانند شرکتها دارای مجمع عمومی عادی و فوق العاده هستند.مجمع عمومی عادی اعضای هیات مدیره, سمت آنها , حیطه اختیارات و مدت زمان تصدی گری مدیران را مشخص می سازد که این مدت زمان را می توان به طور مادام العمر در نظر گرفت و یا در اساسنامه تصمیم دیگری در این مورد اتخاذ نمود.

جلسات هیات مدیره پس از حضور اكثریت شرکا رسمیت یافته و تصمیمات هیئت مدیره با رای اكثریت آرا حائز اعتبار خواهد بود.

در صورتی كه تقاضای ثبت مورد قبول واقع شود مراتب در مرجع مربوطه دفتر نویسی و ثبت می گردد و گواهی مبنی بر تصدیق ثبت به متقاضی داده می شود علاوه بر آن خلاصه مراتب در روزنامه رسمی یا یكی از روزنامه های كثیر الانتشار با هزینه مدرخواست کننده منتشر می گردد.

انحلال و تصفیه موسسات

انحلال موسسه غیر تجاری پس از اخذ تصمیم از سوی مجمع عمومی فوق العاده و یا پس از صدور حکم دادگاه در این رابطه قابل انجام است. اگر صاحبان موسسه مخیر به منحل نمودن شرکت بوده اند امور تصفیه آن طبق موارد درج شده در اساسنامه موسسه انجام می گیرد . در صورتی که در مورد انحلال موسسه مراتبی در اساس نامه مقرر نشده باشد , مجمع عمومی فوق العاده یک نفر از شرکا را به عنوان مدیر تصفیه معین کرده و اختیارات وی در این زمینه را مشخص می سازد.

در صورتی که انحلال با صدور رای دادگاه باشد مسئولیت تصفیه بر عهده شخص ذکر شده در اساسنامه ودر صورت عدم پیش بینی این مورد در اساسنامه موسسه دادگاه خود یک نفر از میان مدیران موسسه را به عنوان مدیر تصفیه بر می گزیند و با انحلال موسسه مطابق با قوانین تجارت امور مربوط به تصفیه مالی موسسه انجام می گیرد.

توضیحاتی دیگر در خصوص ثبت موسسه

موسسات غير تجاری ثبت شركتهای خارجی و داخلی و شعب – موسسات غير تجاری

موسسات غیر تجاری موسساتی هستند كه برای انجام امور غیر تجاری مثل امور علمی، ادبی یا امور خیریه و غیره تشكیل می شوند و این موسسات می توانند به دنبال کسب منافع باشند ( موسسات انتفاعی) و یا اهداف مالی نداشته باشند ( موسسات غیر انتفاعی) .تشكل مزبور پس از ثبت شخصیت حقوقی پیدا می كند و عناوینی مانند انجمن، بنگاه ،كانون و امثال آن رابه خود می گیرد.

شرایط ثبت موسسه

حضور دونفر شریک برای ثبت موسسه غیر تجاری الزامی بوده و در مورد میزان سرمایه آن اقل و اکثری در قانون ذکر نشده و موسسین در این مورد اختیار دارند. موسسات غیر تجاری همانند سایر موسسات باید در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسند و کلیه مدارک ، شرایط و مراحل ثبت شرکت در مورد آنها نیز لازم الاجرا می باشد .

اساسنامه موسسات غیر تجاری می تواند مانند اساسنامه شركت با مسئولیت محدود باشد و اداره کنندگان آن هیات مدیره
و مقام تصمیم گیرنده مجمع عمومی می باشد. هیئت مدیره موسسه می تواند ازبین شرکا یا خارج از آنان برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب گردد. مگر در مواردی که در اساسنامه ترتیب دیگری مطرح شده باشد.
جلسات هیئت مدیره با حضور اكثریت اعضا موسسه رسمیت پیدا نموده و تصمیمات آنها با اكثریت آرا معتبر خواهد بود.

مدارک لازم جهت ثبت موسسه

  • کپی مدارک شناسایی شرکا
  • اظهارنامه امضا شده (فرم چاپی تقاضانامه ثبت موسسه) (در دو نسخه )
  • نسخه اصلی یا رونوشت وکالت نامه ( در صورت اقدام از طریق وکیل )
  • اساسنامه موسسه به همراه امضا تمام صفحات آن توسط شرکا ( دردو نسخه)
  • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که معرف مدیران منتخب و صاحبان امضا باشد (در دونسخه)
  • اگر موسسه در قالب نمایندگی موسسه ای که در خارج از کشور به ثبت رسیده تشکیل می شود رونوشت گواهی شده تصدیق كشوری كه موسسه در آنجا به ثبت رسیده به همراه ترجمه مصدق فارسی آن نیز لازم است.
  • در صورت غیر انتفاعی بودن موسسه اجازه نامه نیروی انتظامی محل ثبت الزامی است.
  • در صورت انتفاعی بودن موسسه موضوع فعالیت آن با مدارك تحصیلی و تخصص موسسین تطبیق داده شده سپس دستور ثبت صادر می گردد.

انحلال و تصفیه موسسه

انحلال موسسات غیر تجاری می تواند اختیاری باشد و یا با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا با صدور حكم دادگاه عملی شود . چنانچه انحلال اختیاری صورت گرفته باشد تصفیه آن طبق آنچه در اساسنامه ذکر شده توسط مدیر یا مدیران موسسه آن انجام می گیرد و در صورتی كه مسئول تصفیه و چگونگی انجام آن مشخص نشده باشد.

مجمع عمومی فوق العاده در زمان انحلال در این مورد اتخاذ تصمیم نموده ویك نفر را به عنوان مدیر تصفیه با تعیین حدود اختیارات او در این زمینه معرفی می نماید.

اگر انحلال به موجب رای دادگاه باشد امر تصفیه به عهده مسئول تصفیه مقرر در اساسنامه مسئولیت تصفیه را عهده دار خواهد بود. و چنانچه مدیر تصفیه در اساسنامه مشخص نشده باشد دادگاه ضمن حكم انحلال یك نفر را جهت انجام امر تصفیه معین می نماید و مطابق قانون تجارت امور تصفیه صورت خواهد پذیرفت.

مراحل ثبت موسسات غیرتجاری

مراحل ثبتی موسسه ها شبیه به ثبت شرکت است اما تنها تفاوت آن این است که موسسه ها برای ثبت احتیاج نیست گواهی سو پیشینه های اعضا هیئت مدیره را داشته باشند.

موسسه ها با کمترین تعداد شرکا که دو نفر است به ثبت میرسدکه این افراد باید به سن قانونی رسیده باشند.حداقل سرمایه ای که موسسات میتوانند داشته باشند 100000ريال است.

برای ثبت موسسه غیر تجاری ارائه اظهارنامه ثبت الزامی است و همچنین اساسنامه و تقاضا نامه موسسه باید در دو نسخه به به همراه امضا اعضا به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تسلیم شود.

اگر که برای ثبت موسسه وکیلی معرفی شده باید وکالتنامه و مدارک وکیل هم ارسال شود.

اگر که میخوهید بدانید واحد ثبتی موسسه کدام حوزه است باید به آدرس دفتر مرکزی توجه کرد که در هر شهری که باشد حوزه ثبتی هم در همان شهر میباشد.ابتدای کار که ثبت نام اولیه انجام میشود باید اوراق موسسه در دو نسخه به همراه امضای اعضا به اداره ارائه شود . بعد از اینکه اوراق و همچنین صورتجلسه مجمع عمومی موسس در دو نسخه ارائه شد باید به این موضوع توجه داشت که مدارک شناسایی همه اعضا باید برابر با اصل شود و نیز این مدارک به همراه اوراق به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری همان حوزه ارسال شود.

بعد از ثبتنام حدود 20-25 روز ،آگهی ثبت موسسه صادر میشود و بعد از اینکه آگهی تاسیس صادر شد روزنامه رسمی باید ثبت نام شود هر زمان که گهی روزنامه رسمی صادر شد فرآیند ثبت موسسه به پایان رسیده است.

موسسسه های غیر تجاری برای تغییرات و تصمیمات شرکت های خود مجامع را باید تشکیل بدهند که هر مجمع وظیف مخصوص خود را دارد و نیز تصمیماتی که در هیئت مدیره انجام میشود با امضای اکثریت ارا معتبر میباشد.

اگر که میخواهید موسسه غیر تجاری به ثبت برسانید باید از نیروی انتظامی تاییدیه دریافت کنید در غیر اینصورت باید مدرک تحصیلی مرتبط ارائه دهید.

  • در پایان کمال تشکر و سپاس همکاران را از انتخاب وب سایت گروه ثبتی آراکس از شما موکل گرامی خواستاریم.

There are no comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :

شروع به جستجو درون سایت

Shopping Cart