دفاتر پلمپ در خرم آباد

کلیه شرکتها و اشخاص حقیقی در خرم آباد برای نگهداری و اظهار هزینه ها و درآمدهای روزانه –هفتگی وماهانه نیازمند به دفاتر رسمی برای وارد کردن حسابهای خود به این دفاتر هستند و دفاتر پلمپ به صورت دفتر پلمپ کل و دفتر پلمپ روزنامه که در قطعات ۵۰-۱۰۰-۱۵۰ برگی می باشد.

هر ساله اداره دارایی و مالیات برای بررسی وضعیت حسابها و اخذ مالیات به این دفاتر (دفاتر پلمپ کل و روزنامه) استفاده می کند.

بموجب مفاد ماده 11 و 12 قانون تجارت مذکور در ماده 6(روزنامه-کل-دارایی و کپیه) و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می برند (مانند دفتر اوراق سهام-دفتر انبار و نظایر آن) در صورتی معتبر و دارای سندیت می باشند که مطابق مقررات این قانون تهیه و تنظیم شده باشند در غیر اینصورت فقط علیه صاحب آن ها معتبر خواهند بود.لذا با توجه به مراتب فوق دفاتر روزنامه،کل و دارایی می بایست از طرف اداره ثبت،شماره گذاری،امضا و پلمپ گردند.از آن جا که ترازنامه جایگزین دفتر دارایی شده است لذا در حال حاضر پلمپ و شماره گذاری دفاتر روزنامه و کل که معمولاَ اساس حسابداری موسسات را تشکیل می دهند از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و پلمپ سایر دفاتر تقریباَ متروک و منسوخ شده است.

ماده 2 آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر مقرر می دارد:دفاتر روزنامه و کل باید به زبان فارسی تحریر و قبل از ثبت هرگونه معامله در آن ها مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد امضاء و پلمپ گردد.لذا،دفاتر تجارتی باید دارای نمره ترتیبی(صفحه گذاری شده) و قیطان کشیده باشد و با درخواست کتبی متقاضی(در خصوص شرکت ها و موسسات غیر تجارتی به امضاء صاحبان امضاء مجاز)و ممهور نمودن کلیه صفحات هر دفتر به مهر مخصوص پلمپ دفاتر تجارتی و سپس پرداخت حق الثبت مربوط و تکمیل نمودن اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی،دفاتر فوق توسط متصدی مربوط در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء مسئول مربوط خواهد رسید.

ضمناَ باید دوطرف قیطان با مهر سربی که وزارت دادگستری برای این منظور تهیه می نماید منگنه شده و کلیه اعداد با تمام حروف نوشته شود.متصدی امضاء مکلف است که صفحات هر دفتری را شمرده،در صفحه اول و آخر آن تعداد صفحات آن را با قید تاریخ امضاء نماید.

آنچه که مهم است تاریخ پلمپ دفاتر فوق الذکر می باشد چون گفته شد که ترازنامه و حساب سود و زیان کلیه اشخاص حقوقی متکی به دفاتر قانونی آن ها می باشد.لازم به توضیح است که یکی از وظایف هیئت مدیره تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی حداکثر تا یک ماه پس از سال مالی به دارایی محل می باشد.

بنابراین قبل از پایان هر سال مالی بایستی دفاتر قانونی سال مالی بعد را پلمپ نموده و آماده شروع عملیات مالی سال بعد نمایند.چون قانون مالیات های مستقیم نیز ادارات ثبت را مکلف نموده است که دفاتر ثبت شده و شماره های آن را به انضمام سایر موارد خواسته شده در قانون در آخر هر ماه به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اقامت موسسه ارسال دارند.لذا اهمیت تاریخ پلمپ دفاتر قانونی مشخص می گردد.

البته در مورد موسسات جدیدالتاسیس تاخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تاسیس تا سی روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی یا تاریخ شروع بکار سایر اشخاص مجاز شمرده است.همچنین در مواردی که دفاتر پلمپ شده توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود صاحب دفتر حداکثر ظرف مدت سی روز باید نسبت به پلمپ و ثبت دفاتر قانونی جدید و ثبت عملیات آن مدت در دفاتر جدید اقدام نماید.چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی از دفاتر پلمپ شده سال قبل استفاده ننموده باشند یا به عبارتی دفاتر ثبت و پلمپ شده نانویس مانده باشد و قصد استفاده آن را برای سال مالی آتی داشته باشد مراتب حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع سال مالی جدید با ذکر مشخصات دفاتر مزبور به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام می شود.

هر یک از دفاتر قانونی باید در هر صورت تا ده سال در محل شرکت و جزء اسناد شرکت نگهداری گردد و دفاتر هر شرکتی که منحل شده باشد با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال باید محفوظ بماند.

در هر حال پلمپ نکردن دفاتر تجارتی آن ها را از قدرت اثباتی محروم نکرده،بلکه می تواند جزء امارات قضایی محسوب گردد.

اهمیت دفاتر پلمپ در خرم آباد :

دفاتر تجاری در صورتی که مطابق قانون تنظیم شده باشد ، در تسهیل کار تجار نقش بسیار مثبتی را ایفا می کند ، ولی چنانچه در تنظیم آن مراعات وجوه قانونی نشده باشد ، آثار سوئی علیه تاجر خواهد داشت.

1.دفاتر تجاری در صورتی که مطابق مقررات قانون تجارت مرتب شده باشند ، بین تجار در امور تجاری سندیت خواهند داشت ؛ در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

2.دفاتر تجاری در صورتی که مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشند می توانند به عنوان عملکرد مالی مورد قبول ممیزان مالیاتی قرار گیرند.

3.به موجب مواد 1298 و 1299 قانون مدنی ، دفاتر تجاری در موارد مشروحه ذیل دلیل محسوب نمی شوند:

3.1 وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که به نفع صاحب دفتر باشد.

3.2 وقتی که بی اعتباری دفتر قبلاَ در موردی در محکمه ثابت شده باشد.

3.3 در صورتی که ثابت شود اوراق دفتر تراشیدگی دارد ، یا اوراق جدیدی داخل آن شده است.

3.4 در مواردی که طرف دیگر تاجر نباشد ، فقط ممکن است جزء قرائن و امارات ادعای او قرار گیرد.

مدت تاخیر ثبت در دفاتر پلمپ در خرم آباد :

تاخیر تحریر عملیات ، در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد، در موارد استثنایی تا یک هفته ، به تشخیص ماموران تشخیص مالیات و بیش از آن به تشخیص هیات سه نفری که مرکب است از سه نفر حسابرس که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می شوند، به قانونی بودن دفتر خللی وارد نخواهد کرد.

در مورد موسسات جدید التاسیس، مدت ثبت دفاتر ، برای اولین سال تاسیس، تا سی روز از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و یا تاریخ شروع به کار سایر اشخاص، مجاز خواهد بود.

کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، به دفتر کل نقل شود.

مدارک مورد نیاز اخذ دفاتر پلمپ در خرم آباد :

اشخاص حقیقی :

1.کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و مهر شرکت

2.تکمیل فرم اظهارنامه دریافتی از اینترنت

3.کپی روزنامه رسمی

4.کپی آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی

اشخاص حقیقی :

1.تکمیل فرم اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت

2.کپی کارت ملی متقاضی

3.کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی

تشکیل پرونده مالیاتی در خرم آباد :

هر شخصیت حقوقی(شرکت) باید پس از تأسیس برای تشکیل پرونده مالیاتی در واحد مالیاتی، اقدام کند. طبق مقررات مربوطه، شرکت تا 2 ماه پس از تأسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت حق التمبر (مالیات) سرمایه می باشد. تشکیل پرونده مالیاتی به معنای آن است که شرکت به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید که چنین شرکتی تأسیس شده و طبق قانون دو در هزار سرمایه شرکت را پرداخت نماید در غیر اینصورت مشمول جریمه مالیاتی معادل دو برابر مبلغ اولیه خواهید شد. بعبارت دیگر در صورت عدم تشکیل پرونده و پرداخت حق التمبر دارایی ظرف دو ماه ، به جای 2 در هزار ، معادل 6 در هزار سرمایه ثبت شده باید پرداخت نمایید.

لازم به ذکر است به تازگی و بر اساس طرح جامع مالیاتی، اداره کل مالیات بر درآمد (عملکرد) پس از تکمیل و تشکیل پرونده، جهت ارائه مفاصا حساب مالیاتی، از اداره کل مالیات بر ارزش افزوده نیز استعلام می کند. لذا در اداره کل مالیات بر ارزش افزوده نیز می باید برای تشکیل پرونده اقدام نمایید که فرایند آن کاملا متفاوت با مراحل ذیل است.

جهت تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی باید به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نمایند. پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی، کد پستی دقیق خود را نیز از اداره پست استعلام کنید چرا که در صورت مغایرت آدرس قانونی با کدپستی، برای درخواست کد اقتصادی با مشکل مواجه خواهید شد.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی در خرم آباد :

1. اصل و تصوير اساسنامه شرکت،

2. اصل و تصوير آگهی تاسیس،

3. اصل و كپی روزنامه رسمی،

4. اصل و تصوير شرکت نامه

5. اصل و تصوير تقاضا نامه و يا اظهارنامه ثبت شرکتها،

6. اصل و تصوير آگهی تغییرات،

7. اصل و تصوير شناسنامه(صفحه اول) اعضای هیات مدیره،

8. اصل و تصوير کارت ملی کلیه اعضای هیات مدیره،

9. تصوير فیش تلفن محل شرکت،

10. تصوير سند مالکیت یا اجاره نامه محضری به نام شرکت،

11. اصل گواهی امضای صاحبان امضای مجاز تائید شده در دفترخانه اسناد رسمی.

12. تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت(دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی)

13. اصل فیش واریز دو در هزار مبلغ سرمایه اولیه شرکت در بانک ملی.

14. اصل و تصوير سند مالكيت(در صورتيكه به نام شركت باشد.)يا قرارداد اجاره(2 نسخه)

تذكر: در قرارداد اجاره بايستي در قسمت مستاجر مشخصات اشخاص حقوقي درج شده باشد. چنانچه شخص حقيقي به عنوان نماينده شخص حقوقي مبادرت به تنظيم قرارداد نموده، بايستي در متن قرارداد اجاره و يا طي نامه جداگانه اي اعلام گردد.

1. معرفي نامه كتبي از شركت به انضمام فهرست حقوق يا گواهي واحد مالياتي/وكالتنامه به نام شركت

2. اصل و تصوير كارت بازرگاني(در صورت دارا بودن)

3. اصل و تصوير مجوز تاسيس كارگاه يا كارخانه(در صورت دارا بودن

4. اصل و تصوير پروانه بهره برداري(در موردن معادن پروانه بهره برداري يا قرارداد استخراج)در صورت دارا بودن

در نظر داشته باشید که حتی در صورت عدم فعالیت شرکت تشکیل پرونده مالیاتی الزامی است و برای اعلام عدم فعالیت و عدم پرداخت مالیات احتیاج به انجام آن می باشد و در غیر اینصورت مشمول جریمه مالیاتی می شوید.

اگر مکان دفتر شرکت به صورت صوری یا غیرواقعی اعلام شده باشد نمی توان تشکیل پرونده داد و برای تشکیل پرونده حتما احتیاج به اجاره نامه و سند مالکیت آن هم به نام شرکت مربوطه می باشد و در واحدهای مالیاتی جهت بررسی واقعی بودن آدرس اعلامی که در روزنامه رسمی شرکت موجود است به بازدید از آن اقدام می شود.

مدارک درخواست کد اقتصادی شخص حقیقی در خرم آباد :

در خواست کتبی شخص

فتوکپی پروانه کسب

فتوکپی کامل صفحات شناسنامه

فیش پرداختی به حساب ۵۲۳ خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران

تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی

عکس ۲*۳ متقاضی ( سه قطعه )

فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلا کارت در یافت نموده باشد)

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی اشخاص حقوقی در خرم آباد :

کپی روزنامه رسمی تاسیس

کپی شرکتنامه و تقاضانامه(مسئولیت محدود)

اصل فیش واریزی دو در هزار سرمایه شرکت یا موسسه

کپی پیش آگهی تغییرات

کپی اظهارنامه (سهامی خاص)

کپی روزنامه رسمی تغییرات

کپی شناسنامه و کپی کارت ملی اعضای هیأت مدیره

اصل و کپی قبوض تلفن و برق محل شرکت یا موسسه

کپی سند مالکیت یا اجاره نامه به نام شرکت با کد رهگیری

کپی پیش آگهی تاسیس

کپی اساسنامه شرکت

کپی تقاضانامه (موسسات)

اصل گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز تایید شده در دفترخانه اسناد رسمی

وکالت نامه به نام نماینده در دفترخانه اسناد رسمی

لزوم اخذ کد اقتصادی در خرم آباد :

به طور کلی هر شرکت یا شخص حقیقی بایستی دارای کد اقتصادی باشد ,کد اقتصادی نشانه ی عملکرد شرکت یا شخص حقیقی می باشد و اخذ این کد اجباری است یکی از ملزومات اخذ کد اقتصادی شناسایی اشخاص و فعالان حوزه اقتصادی می باشد به طوری که بر طبق قوانین شرکتها بایستی هر۳ ماه یکبار به اداره مالیات و دارایی گزارش عملکرد ارائه نمایند و ارائه این گزارش بدون کد اقتصادی ممکن نیست.

کلیه اشخاص حقوقی که به فعالیت هایی همچون واردات و صادرات، تولید ,توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی مشغول می باشند و تمامی اشخاص حقیقی که درامور ذکر شده فعالیت دارند و دارای محل فعالیت تجاری می باشند, واجد شرایط اخذ کد اقتصادی به شمار می آیند.

به طور کلی کد اقتصادی , کدی مهم و اساسی می باشد که باید برای انجام برخی امور مهم تجاری و اقتصادی همانند اخذ کارت بازرگانی ، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی و صادر کردن فاکتور و حتی افتتاح حساب در بانک برای شرکت در اختیار داشت, اشخاصی که اقدام به ثبت شرکت می کنند لازم است کد اقتصادی را داشته باشند زیرا برای انجام کارهای تجاری شرکت نیاز به اخذ این کد است, بر طبق قوانین اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف اخذ کد اقتصادی می باشند قطعا به اموری همچون تولید ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی مشغول می باشند, همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار ازمراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند واجد شرایط اخذ کد اقتصادی به شمار می آیند.

تعریف مالیات بر ارزش افزوده در خرم آباد :

ماليات بر ارزش افزوده نه تنها ماليات نسبتا ساده اي است بلكه رايج ترين ماليات در دنياي امروز نيز محسوب ميشود. لذا قبل از هر موضوعي بايد ديد تعريف ارزش افزوده و ماليات بر ارزش افزوده چيست. از ديدگاه اقتصادي، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوين قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرايي, اين تعريف بر اساس استانداردهاي حسابداري و با تكيه بر روش صورتحساب ارائه ميگردد. بر اين اساس، ارزش افزوده را تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري شده يك شخص در يك دوره معين تعريف ميكنند.با توجه به تعريف مذكور، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است كه در مراحل مختلف زنجيره توليد و يا خدمات ارائه شده اخذ ميگردد. اين ماليات در واقع نوعي ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف مي كند.

شيوه اجرايي ماليات بر ارزش افزوده در خرم آباد :

در سيستم ماليات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش كالا و خدمات، ماليات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قيمت كالا و خدمات از مشتري دريافت مي نمايد. اولين فروشنده، ماليات را يكجا به دولت پرداخت كرده و درمراحل بعدي، هر فروشنده تنها مابه التفاوت ماليات (ماليات دريافتي پس از كسر مالياتي كه خود قبلاً پرداخت نموده) را به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي كند. اين عمل بر اساس لايحه پيشنهادي طي يك دوره دو ماهه انجام مي گيرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دفاتر پلمپ ، تشکیل پرونده مالیاتی، کد اقتصادی و ارزش افزوده در استان لرستان با موسسه حقوقی و ثبتی آراکس در تماس باشید .

سرعت و دقت بالا

سرمشق کسب و کار

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی آراکس در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • پوریا احمدی

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • امیر بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی آراکس می باشد.